Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (SIMBNJ)

Konkursi Për kalimin nga grada e nënoficerit në gradën e oficerit

Konkurs – Zyrtar per protokoll

Konkurs – Zyrtar per cilesi

Konkurs – Montazhier-Fotograf

Konkurs – Zyrtar për mirëqenie

Konkurs – Zyrtar për mirëmbajtje të ITUeb

Konkurs – Psikolog

Njoftim për ndërprerjen e procedurës së rekrutimit për pozitën, Sekretar i Përgjithshëm – Ministria e Mbrojtjes

Njoftim për listën e ngushtë për pozitën, Sekretar i Përgjithshëm 

Zyrtar per Mirembajtje

Shef i Sektorit per Menaxhimin e Karrieres

Perkthyes i Terminologjise ushtarake

Perkthyes Shqip Serbisht

Zyrtar i Teknologjise Informative

Zyrtar i Kabinetit SP-A1

Zyrtar i Kabinetit SP-A3

Zyrtar per zbatim dhe mbikqyrje ligjore

Zyrtar per Plane dhe Programe

Konkurs- Sekretar i Përgjithshëm MM

K O N K U R S Për rekrutimin e kadetëve për vitin 2022/2023

9. Njoftim për përzgjedhjen e kandidatëve për Akademitë në Gjermani

8. Njoftim për rezultatet e ekzaminimeve mjekësore për Akademitë në Gjermani

7. Njoftim për rezultatet preliminalre të testimeve për Akademitë në Gjermani

6. Njoftim për testin e intervistës për kandidatët për Gjermani (1)

5. Njoftimi për rezultatet preliminalre të testimeve për Akademi ne Turqi (1)

4. Njoftimi për rezultatet e testimeve me permisime (1)

3. Njoftimi për rezultatet e testimeve

K O N K U R S I B R E N D SH Ë M -per kadet në Republikën e Turqisë dhe në Republika Federale të Gjermanisë 2022

Konkurs – Drejtor i Departamentit Ligjor

Konkurs – Zyrtar per media

Konkurs- Zyrtar per Shpenzime

Konkurs-Zyrtar per Zotimin e Mjeteve Buxhetore