E-Prokurimi

B05 Njoftim per Kontrat

B05 Njoftim per Kontrat (1)

B05 Njoftim per Kontrat

B05 Njoftim per Kontrat

B05 Njoftim per Kontrat

B08 Njoftim per dhenje te kontrates

B05 Njoftim per Kontrat

B05 Njoftim per Kontrat

B05 Njoftim per Kontrat

B05 Njoftim per Kontrat

B05 Njoftim per Kontrat

B05 Njoftim per Kontrat

B05 Njoftim per Kontrat

B05 Njoftim per Kontrat

B05 Njoftim per Kontrat

B05 Njoftim per Kontrat

B52 Njoftimi per nenshkrimin e kontrates

B05 Njoftim per Kontrat(5)

B05 Njoftim per Kontrat (4)

B05 Njoftim per Kontrat (3)

B05 Njoftim per Kontrat (2)

B05 Njoftim per Kontrat

B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit

B05 Njoftim per Kontrat-Ritender

B08 Njoftim per dhenje te kontrates (2)

B08 Njoftim per dhenje te kontrates (1)

B08 Njoftim per dhenje te kontrates

B52 Njoftimi per nenshkrimin e kontrates

B05 Njoftim per Kontrat (1)

B05 Njoftim per Kontrat(20)

B05 Njoftim per Kontrat(19)

B05 Njoftim per Kontrat(18)

B05 Njoftim per Kontrat (17)

B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit(3)

B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit(2)

B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit(1)

B05 Njoftim per Kontrat (14)

 B05 Njoftim per Kontrat(13)

 B05 Njoftim per Kontrat(12)

B05 Njoftim per Kontrat (11)

Ftese per ofertim pajisje TI-se

B05 Njoftim per Kontrat (10)

B05 Njoftim per Kontrat (9)

B05 Njoftim per Kontrat (8)

B05 Njoftim per Kontrat (7)

B05 Njoftim per Kontrat (6)

B05 Njoftim per Kontrat (5)

B05 Njoftim per Kontrat (4)

B05 Njoftim per Kontrat (3)

B05 Njoftim per Kontrat (2)

B05 Njoftim per Kontrat (1)

B05 Njoftim per Kontrat

Plani Final i Prokurimit për vitin fiskal 2022 nr prot 96