Personi kontaktues për qasje në dokumente zyrtare të MM-së dhe FSK-së:

Ibrahim SHALA
Drejtor i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun
në Ministrin e Mbrojtjes
Tel. 038 551379
Centrex: 13504
Cel. 044 546060
ibrahim.shala@rks-gov.net
ibrahimshala@gmail.com

ddd