Obaveštenje za Opštine Republike Kosovo od strane Departmenta za Civilno-Vojnu Saradnju u Ministarstvu Bezbednosnih Snaga Kosova

Oslanjajuc´i se na Zakon o Kosovskim Bezbednosnim Snagama, Direktiva i Doktorina Civilno - Vojne Saradnje u Direktivu Projekata CVS-a, kao i na razvojnu politiku za dobro upravljanje MBSK, povec´anja transparentnosti, obaveštavamo Vas da:
KBS osim aktivnosti i ostale odgovornost predvideno zakonom, je motivisan u okviru Civilno-Vojne Saradnje, razvija i projekte (ne veliki) i sa zajednicama i Opštinama Republike Kosova.

Naši zajednicki projekti imaju za cilj da kroz rad, promovišu vrednosti slobodnog i demokratskog društva, gde gradanin Kosova bude glavni korisnik ove vrste saradnje.
Opštinski Prioriteti ove saradnje c´e biti u središtu MBSK za izradu akcionog plana za Departmenat za Civilno-Vojne Saradnje u 2014.
Naša tehnicka i humanitarna sredstva, predvidena za podršku projektima c´e se staviti u funkciji sprovodenja i ciljeva Ministra i Komandanta KBS!
Zahtevi koje proizilaze za ove vrste saradnje treba biti realni i u skladu sa moguc´nostima i predvidenim uslovima od strane Opštine i MKBS.

Svaki zahtev bic´e analiziran u skladu sa zajednickim prioritetima, ne garantujuc´i potrebnu podršku. Takode za posebne projekte i hitne potrebe ce biti ukljucene u plan rada nakon završetka postupaka.

Prioritet c´e se dati onim zahtevima koji angažuju više faktora u njihovoj primeni i koji nemaju visoke finansijske troškove.
Zahtevi treba da budu upuc´eni najkasnije do 30.08.2014, kako bi imali dovoljno vremena da se analiziraju, a zatim da se prikljuce u akcionom planu za 2015.

Što se tice uzimanje odluke za vaš zahtev, od strane MBSK, c´ete biti obavešteni najkasnije do 02.12.2014.

Uz ovo obaveštenje priložen vam je i standardni formular zahteva koji mora biti ispunjen

Medutim, u slucaju izvanrednih situacija, KBS je uvijek spremna za zaštitu i pomoc svih gradane Republike Kosova.
Hvala. za saradnju i razumevanje!

S’ poštovanjem: Hajruš Kurtaj/Direktor za CVS u MBS

e-mail: hajrush.kurtaj@rks-gov.net, tel:  03820013521

Rasteri aplikaciju Zahtev za Projekte upuceni CVS-i  u MBSK
 

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31