Tenderë

   

NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT - Furnizim me vajra për nevojat e FSK-sëNJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbim - Shërbimet e pastrimit të automjeteve për nevoja të MFSK-sëDeklarata e Nevojave dhe Përcaktimit të Disponueshmërisë së fondeve - Pastrimi i automjeteve për nevojat e MFSk-sëNJOFTIM PËR KONTRATË - Shërbim - Pastrimi i automjeteve për nevojat e MFSK-sëNJOFTIM PËR KONTRATË - Shërbim - Pastrimi i automjeteve për nevojat e MFSK-sëNJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS - Shërbim - “Shërbimet e qethjes për kadetët e QSU-së” për nevojat e FSK-sëDeklarata e Nevojave dhe Përcaktimit të Disponueshmërisë së fondeve NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbim - “Furnizim me Uniforma Ceremoniale për Kadetët e QSU-së” NJOFTIM PËR KONTRATË - Shërbim - Shërbimet e qethjes për kadetët e QSU-së për nevojat e FSK-së”NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Furnizim me ushqim për qenë për nevojat e FSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbime
Shërbimet e “Shpeditimit” për nevojat e MFSK-së dhe FSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIME
Ri-tender : “Furnizimi me “ Veshje sportive “ për nevoja te MFSK-se dhe FSK-se e ndare ne dy pjesë - lot
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
“Furnizimi me “ Pajisje mjekësore për poliklinikë” për nevoja te FSK-se “e ndare ne tri pjesë- Lote
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS PUNË
Ndërtimi i vrojtoreve dhe pikave të kontrollit në kazermat e FSK-së në Pomozotin dhe Ferizaj( projekti është i ndare në dy faza 2016 dhe 2017)
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIME
“Furnizimi me “Pajisje mjekësore për poliklinikë” për nevoja te FSK-se “e ndare ne tri pjesë- Lote.
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Furnizim me pjese rezerve për automjete për nevojat e FSK e ndare ne 5 pjese
NJOFTIM PËR KONTRATË - Furnizim - “Furnizim me ushqim për qenë për nevoja të FSK-së”NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE - Furnizime
Furnizim me pjese për sistemin e digjitalizimit si dhe mirëmbajtja e sistemit te digjitalizimit neper te gjitha kazermat e FSK-se
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE - SHERBIME
Sherbimet e “Shpeditimit” per nevojat e MFSK-së dhe FSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS SHERBIM
“Shërbimet për “ Dezinfektim, Deratizim dhe Dezinsektim (DDD) “për nevoja te FSK-se”
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Ndërtimi i poligonit për stërvitje taktike në kazermën e Ferizajt (projekti është i ndare në dy faza 2016 dhe 2017)
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbim
Ri-tender: “Shërbimet e pastrimit te mbulesave dhe rrobave për nevoja te FSK-se”
NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE ose PERMIRESIM I GABIMIT FURNIZIM
“Furnizimi me “ Pajisje mjekësore për poliklinikë” për nevoja te FSK-se “e ndare ne tri pjesë- Lote.
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIME
”Furnizim me buqeta lulesh dhe kurora për nevoja te MFSK-së’’
NJOFTIM PËR KONTRATË PUNË
Ndërtimi i poligonit për stërvitje taktike në kazermën e Ferizajt (projekti është i ndare në dy faza 2016 dhe 2017)
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT Furnizm
“Furnizimi me pajisje te IT-së për nevojat e FSK-së’’
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIME
Ri Tender“Furnizim me kamerë digjitale profesionale dhe aparat fotografik kompakt për nevoja të MFSK-së”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIME
Ri-tender II ‘’Furnizim me flamuj shtetërorë dhe të FSK-së për nevojat e MFSK dhe FSK ‘’
NJOFTIM PËR KONTRATË PUNË
Ndërtimi i vrojtoreve dhe pikave të kontrollit në kazermat e FSK-së në Pomozotin dhe Ferizaj (projekti është i ndare në dy faza 2016 dhe 2017)
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE SHERBIME Ri-tender
“Shërbimet e mirëmbajtjes dhe servisim te auto lifteve ne serviset e automjeteve për nevoja te FSK-se”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIME
“Furnizimi me “Medikamente , material shpenzues dhe pajisje “për nevoja te FSK-se “e ndare ne tri pjesë- Lote.
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
ritender“Furnizimi me pajisje te sistemit informative gjeografik- GIS për nevojat e FSK-se
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE SHERBIME
“Shërbimet për “ Dezinfektim, Deratizim dhe Dezinsektim (DDD) “për nevoja te FSK-se”
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
“Shërbimet e mirëmbajtjes dhe servisim te auto lifteve ne serviset e automjeteve për nevoja te FSK-se”
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE SHERBIME Ri-tender
“Shërbimet e pastrimit te mbulesave dhe rrobave për nevoja te FSK-se”
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE FURNIZIME
“Furnizimi me “ Pajisje te IT “për nevoja te FSK-se
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE FURNIZIME
“Furnizimi me “ Pajisje mjekësore për poliklinikë” për nevoja te FSK-se “e ndare ne tri pjesë- Lote.
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS SHERBIM
“Shërbimet e mirëmbajtjes dhe servisimi i gjeneratorëve për nevoja te MFSK-se dhe FSK-se”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIME
Furnizimi me inventar (mobile )për nevoja te MFSK-se dhe FSK-se “e ndare ne dy
NJOFTIM PËR KONTRATË Ri-tender FURNIZIM
Furnizim me “ Pajisje për servise te automjeteve/ofiqin” për nevojat e FSK-se
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE FURNIZIME
Ri-tender : “Furnizimi me “ Veshje sportive “ për nevoja te MFSK-se dhe FSK-se e ndare ne dy pjesë - lot
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
“Furnizimi me“ Pajisje dhe veshmbathje profesionale për atletik dhe marshe ushtarake “ për nevoja te FSK-se
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Shërbimet me tualete fushore për nevojat e FSK-së
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Shërbimet e pastrimit të mbulesave dhe rrobave për nevojat e FSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Ri Tender“Furnizim me kamerë digjitale profesionale dhe aparat fotografik kompakt për nevoja të MFSK-së”
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
“Furnizim me buqeta lulesh dhe kurora për nevoja te MFSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
RI TENDER Furnizimi me pajisje te sistemit informative gjeografik- GIS për nevojat e FSK-se
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE SHERBIME
“Shërbimet e mirëmbajtjes dhe servisim te auto lifteve ne serviset e automjeteve për nevoja te FSK-se”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIME
Furnizim me automjete (xhip) taktik dhe autoambulanca taktike 4x4 e ndare ne dy pjesë – Lot
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIME
“Furnizim me uniforma dhe pajisje për zhytje për nevojat e Task Forcës se FSK-se”
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE FURNIZIM
Ri tender II: Furnizim me flamuj shtetërorë dhe te FSK-se për nevojat e MFSK-së dhe FSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Ri tender: Furnizim me produktet e marketingut për nevoja të FSK-së dhe MFSK-së”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbim
Shkollimi i kadetëve të QSU-se ne AUK për nevojat e MFSK-se dhe FSK-se
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIME
“Furnizimi me “Pajisje dhe veshmbathje profesionale për atletik dhe marshe ushtarake“ për nevoja te FSK-se .
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE FURNIZIME
“Furnizimi me “Medikamente, material shpenzues dhe pajisje“ për nevoja te FSK-se“ e ndare ne tri pjesë- Lote.
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE FURNIZIME
“Furnizimi me “Medikamente, material shpenzues dhe pajisje “për nevoja te FSK-se“ e ndare ne tri pjesë- Lote.
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Furnizim me kamion për tërheqje 5T për nevojat e FSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbime
‘’ Shërbimet e sigurimit individual të pjesëtarëve të deminimit të FSK-së’’
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Ri-tender : “Shërbimet te projektimit dhe dizajnimit te projekteve te infrastrukturës për nevojat e FSK-se dhe MFSK-se”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Shërbimet e sigurimit individuale të pjesëtarëve të deminimit te FSK-se
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT FURNIZIM
“Furnizimi me “ Veshje sportive “ për nevoja te MFSK-se dhe FSK-se
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Furnizim me “ Pajisje për servise të automjeteve” për nevojat e FSK-se
NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE ose PERMIRESIM I GABIMIT FURNIZIM
“Furnizim me uniforma dhe pajisje për zhytje për nevojat e Task Forcës se FSK-se”
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE SHERBIME
Shërbimet e sigurimit individual të pjesëtareve të deminimit të FSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE SHERBIME
“Shërbimet e pastrimit te mbulesave dhe rrobave për nevoja te FSK-se”
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Ri Tender Furnizim me flamuj shtetëror dhe të FSK-së për nevoja të FSK-së dhe MFSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE SHERBIME
“Shërbimet e mirëmbajtjes dhe servisimi i gjeneratorëve për nevoja te MFSK-se dhe FSK-se”
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE FURNIZIM
Furnizim (shërbim) me Tualete fushore për nevojat e FSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE Shërbim
Shërbimet me tualete fushore për nevojat e FSK-së
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
“Furnizimi me pajisje te sistemit informative gjeografik- GIS për nevojat e FSK-se
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIME
Ri-tender: Furnizim me pajisje për deminim e ndare ne dy pjesë – Lot
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE FURNIZIME Ri-tender
Pjesa e dyte – Lot 2: “Furnizim me sefa (kasaforta ) metalik te sigurisë se lart”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Furnizim me pajisje për zërimi për nevojat e FSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Publike Kornize Shërbime Ri-tender
Shërbimet te projektimit dhe dizajnimit te projekteve te infrastrukturës
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbime
Shërbimet dhe furnizimet me kafe dhe pije freskuese për nevoja te MFSK-se
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizimi me “uniforma te punës për mekanik“ për nevoja te FSK-se
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me “Automjete te blinduara” për nevojat e FSK-së’, ndarë në dy pjesë
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me automjete e ndare ne dy pjesë – Lot.
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIME
“Furnizim me toner për nevoja të FSK-së dhe MFSK-së”
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Furnizim me kamerë digjitale profesionale dhe aparat fotografik kompakt për nevoja të MFSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE FURNIZIM
Ri Tender -Furnizimi me produkte të marketingut për nevojat e FSK-së dhe MFSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizimi me pajisje te TI për nevojat e FSK-së e ndare ne dy pjese
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIME
“Furnizimi me inventar (mobilje) për nevoja te MFSK-se dhe FSK-se“ e ndare ne dy pjesë
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E DHËNIES SË KONTRATËS
Furnizimi me pajisje te TI për nevojat e FSK-së e ndare
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
“Furnizim me kontejner dush-tualet” për nevojat e FSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS SHERBIME&FURNIZIME
“ Shërbimet e mirëmbajtjes se objekteve si dhe furnizimi me material ndërtimor dhe pajisje për mirëmbajtje te objekteve te FSK-se “e ndare ne dy pjesë- Lote
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM dhe SHËRBIME
Furnizim dhe përgatitje te ushqimit për nevoja te FSK-se e ndare ne pjesë
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM Ri-tender
Furnizim me pajisje për deminim e ndare ne dy pjesë – Lot
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
’Furnizim me material për zyrë për nevojat e FSK-së dhe MFSK-së’’
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE FURNIZIM
Ri tender Furnizim me flamuj shtetërorë dhe te FSK-se për nevojat e MFSK-së dhe FSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizimi me automjete për bartjen të personelit (PKV) për nevojat e FSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
“Furnizim me pajisje specialstikë për Task Forcën e FSK-së”
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
“Furnizimi me produkte të marketingut për nevojat e FSK-së dhe MFSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE SHERBIME
“Shërbimet dhe furnizimet me kafe dhe pije freskuese për nevoja te MFSK-se”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbim
Ekzaminimet mjekësore dhe laboratorike për pjesëtarët e FSK-së
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
ritender Furnizim me Uniforma ceremoniale për Kadetët e QSU-së
FURNIZIM NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Furnizim me pajisje trafikut për nevojat e Policisë se FSK-se
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
“Furnizim me pushke te standardizuara (Colt M4 Carabine ),me pajisjet përcjellëse për nevojat e FSK-se”
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIME
Furnizimi me “uniforma te punës për mekanik “ për nevoja te FSK-se .
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me pajisje për zerim për nevojat e FSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizimi dhe instalimi i pajisjeve me ‘’Harduer dhe Softuer’’ për nevojat e FSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
“Furnizim me kamerë digjitale profesionale dhe aparat fotografik kompakt për nevoja të MFSK-së”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
’Furnizim me pjese rezeve për automjete dhe mjete e xhenios për nevojat e FSK-së dhe MFSK-së’’
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
“Pajisje për servise te automjeteve” për nevojat e FSK-se
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me kompjuter, printer multi funksional dhe monitor për nevojat e FSK-së
FURNIZIM NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Furnizim me pajisje për deminim e ndare ne dy pjesë – Lot
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me kompjuter, printer multi funksional dhe monitor për nevojat e FSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me “ Pirunjer 3T” për nevoja te FSK-se
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Furnizim me fotografi të presidentit të vendosura në kornizë për nevojat e FSK-së dhe MFSK-së
NJOFTIMI PËR ANULIMIN TE NJOFTIMIT MBI ANULIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT
“Furnizim dhe përgatitje te ushqimit për nevoja te FSK-se e ndare ne pjesë – Lote
FURNIZIM NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
’Furnizim me pjese rezeve për automjete dhe mjete e xhenios për nevojat e FSK-së dhe MFSK-së’’
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE SHERBIME Ri-tender
Ri-tender : “Shërbimet te projektimit dhe dizajni mit te projekteve te infrastrukturës për nevojat e FSK-se dhe MFSK-se”
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Ri Tender“Furnizim me pajisje për zhytje për nevojat e FSK-së”
NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE ose PERMIRESIM I GABIMIT FURNIZIM
“Furnizim me tonerë për nevojat e FSK-së dhe MFSK-së”
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Ri Tender“Furnizim me pajisje për zhytje për nevojat e FSK-së”
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
“Furnizim me Flamuj shtetëror për nevoja të FSK-së dhe MFSK-së”
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE FURNIZIM
Furnizimi me produkte të marketingut për nevojat e FSK-së dhe MFSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Ri Tender:Furnizim me pajisje trafiku për nevojat e FSK
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE FURNIZIME
“Furnizimi me “ Veshje sportive “ për nevoja te MFSK-se dhe FSK-se .
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Ri-tender :“Furnizim me uniforma ceremoniale për kadetët e QSU-se”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
“Furnizim me pajisje të sistemit të telefonisë VOIP për nevojat e FSK-së”
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizimi me pajisje te sistemit informative gjeografik- GIS për nevojat e FSK-se
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbim
Ri Tender -Pastrimi i automjeteve për nevoja të MFSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me pajisje te rrjetin optik lokal për nevojat e FSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me rimorkio për material te rrezikshme me pajisje përcjellës për nevojat e MKABK/FSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizimi me fotografi te presidentit te vendosura ne kornize për nevojat e FSK-së dhe MFSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me kamion për tërheqje 5T për nevojat e FSK-së
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Furnizim me pajisje trafiku për nevojat e FSK
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me automjete (xhip ) taktik dhe autoambulanca taktike 4x4 e ndare ne dy pjesë – Lot.
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me automjete e ndare ne dy pjesë – Lot.
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me emblema, grada dhe shenja të tjera për uniformën e FSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me pajisje specialstikë për Task Forcën e FSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me pajisje për deminim e ndare ne dy pjesë – Lot
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
RI Tender:Pastrimi i automjeteve për nevoja të MFSK-së
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Furnizim me Uniforma ceremoniale për Kadetët e QSU-së
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E DHËNIES SË KONTRATËS
“Shërbimet të projektimit dhe dizajni mit të projekteve të infrastrukturës për nevojat e MFSK-së dhe FSK-së”
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me kontejner dush-tualet për nevojat e FSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me pajisje trafiku për nevojat e FSK
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me pajisje për diagnostikim dhe kalibrim te radio pajisjeve taktike HARRIS”, për nevojat e FSK-se
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
“Furnizim me pjese rezerve për pushke automatike Heckler &Koch G-36 , për nevojat e FSK-se”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me rafte metalike për nevojat e RMC/FSK-së
NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE ose PERMIRESIM I GABIMIT FURNIZIM
Furnizim me “ Pirunjer 3T” për nevoja te FSK-se
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
“Furnizim me pajisje harduer për nevojat e FSK-së”
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
“Furnizim me uniforma ceremoniale për kadetët e QSU-se”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me veshmbathje verore për stafin e kabinetit te Ministrit të FSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE FURNIZIM
’Furnizim me tonerë për nevojat e FSK-së dhe MFSK-së’’
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE FURNIZIM
’Furnizim me material për zyrë për nevojat e FSK-së dhe MFSK-së’’
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizimi me pajisje te TI për nevojat e FSK-së e ndare ne dy pjese: Pjesa 1: Furnizim me kompjuter Pjesa 2: Furnizim me fotokopje dhe printer
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE SHERBIME
“Ekzaminimet mjekësore dhe laboratorike” për pjesëtarët e FSK-se
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE FURNIZIM
Furnizim me flamuj shtetërorë dhe te FSK-se për nevojat e MFSK-së dhe FSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizimi me pajisje te sistemit të telefonisë VOIP për nevojat e FSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me rafte metalike për nevojat e RMC/FSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me pajisje te rrjetin optik lokal për nevojat e FSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me rimorkio për material te rrezikshme me pajisje përcjellës për nevojat e MKABK/FSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me “Pirunjer 3T” për nevoja te FSK-se
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizimi me automjete për bartjen të personelit (PKV) për nevojat e FSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me pajisje harduer për nevojat e FSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me veshmbathje verore për stafin e kabinetit te Ministrit të FSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me pajisje harduer për nevojat e FSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE FURNIZIME
“Furnizimi me inventar (mobilje) për nevoja te MFSK-se dhe FSK-se “e ndare ne dy pjesë- Lote
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
”Shërbimet e pastrimit të automjeteve për nevojat e MFSK-së”
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE FURNIZIME
“Furnizimi me inventar (mobilje) për nevoja te MFSK-se dhe FSK-se “e ndare ne dy pjesë- Lote
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE FURNIZIM
Furnizim me batanije ushtarake, mbulesa shtratit, mbulesa jastëku dhe jastëk për nevojat e FSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizimi dhe instalimi i pajisjeve me ‘’Harduer dhe Softuer’’ për nevojat e FSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE FURNIZIM
’Furnizim me pjese rezeve për automjete dhe mjete e xhenios për nevojat e FSK-së dhe MFSK-së’’
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE SHERBIME&FURNIZIME
“ Shërbimet e mirëmbajtjes se objekteve si dhe furnizimi me material ndërtimor dhe pajisje për mirëmbajtje te objekteve te FSK-se “e ndare ne dy pjesë- Lote
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Publike Kornize - Shërbime
“Shërbimet të projektimit dhe dizajni mit të projekteve të infrastrukturës për nevojat e MFSK-së dhe FSK-së”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizimi dhe shpërndarja e shtypit ditore për nevojat e MFSK dhe FSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM dhe SHËRBIME
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: “Furnizimi, përgatitja dhe shërbimi i ushqimit për nevoja urgjente te FSK-së dhe MFSK-së “;
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues “`Furnizim me “Pajisje individuale taktike për operacione “ për nevoja te FSK-se “e ndare ne dy pjesë- Lote Pjesa e pare – Lot 1: “Pajisje individuale taktike për operacione speciale” Pjesa e dyte – Lot 2: “Pajisje individuale përcjellëse te punës”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Publike Kornize Shërbime
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: “Shërbimet e mbikëqyrjes profesional të projekteve te infrastrukturës për nevojat e MFSK-se dhe MFSK-se”
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues Furnizimi me uniforma rezistente nda ujit dhe erës për nevojat e FSK-se
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
“Furnizim me jelek Antiplumb për nevojate Policisë së Forcës”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS PUNË
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Ri-tender : Ndërtimi i konviktit në kazermën e Ferizajt , e ndare ne tri faza: faza e pare 2015, faze e dyte:2016 dhe faza e tret 2017
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E DHËNIES SË KONTRATËS
Titulli: “Furnizim dhe përgatitje te ushqimit për nevoja te FSK-se e ndare ne pjesë – Lote
NJOFTIM PËR KONTRATË Kontratë publike kornizë Ri-tender FURNIZIM
Ri-tender :“`Furnizim me “Jelek antiplumb” për nevoja te Policisë se Forcës se FSK-se “
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS PUBLIKE KORNIZE FURNIZIME
Furnizim me bateri për automjete dhe gjenerator për nevojat e FSK-së dhe MFSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË Kontratë publike kornizë FURNIZIM
Furnizim me “Uniforma rezistence ndaj ujit dhe erës (DUREA) për nevoja te FSK-se
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Furnizim me material për zyrë për nevojat e FSK-së dhe MFSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE Ose PERMIRESIM I GABIMIT SHËRBIME
Shërbimet e mbikëqyrjes profesional të projekteve te infrastrukturës për nevojat e MFSK-se dhe MFSK-se
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me tonerë për nevojat e FSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbime
Furnizim me pajisje te zërimit për nevojat e KDS-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizime
Furnizim me traktor për mirëmbajtjen parqeve për nevoja te FSK-se
NJOFTIM PËR KONTRATË KORNIZË FURNIZIM
Furnizim me flamuj për nevojat e MFSK-së dhe FSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizim me lavatriqe dhe makine për tharjen e rrobave për nevojat e QSU të FSK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË KORNIZE FURNIZIM
Ri tender Furnizim me pajisje për zhytje për nevoja të FSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me lavatriqe dhe makine për tharjen e rrobave për nevojat e QSU të FSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM dhe SHËRBIME
“Furnizim dhe përgatitje te ushqimit për nevoja urgjente të FSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me vajra për pastrimin të armeve për nevojat e FSK-së
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Ri-tender: Furnizim me “ Pajisje mjekësore dhe inventar mjekësorë për poliklinike” për nevojat e FSK-se e ndare ne pjesë - Lotë
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Furnizim me pajisje për MKAB për nevojat e Task Forcës së FSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Sherbim
Avancimi i programit aktual për menaxhimin e pajisjeve të klasifikuara të FSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Sherbim
Shërbimet e shpeditimit për nevojat e MFSK-së dhe FSK-së
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Furnizim me “ Smart Board me projektor dhe pajisje përcjellëse” për nevojat e FSK-se
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Furnizim me jelek Antiplumb për nevojate Policisë së Forcës
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Publike Kornize Shërbime
Shërbimet e pastrimit te hapësirave të brendshme në Kazermat e FSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
“Furnizim me pajisje te TI për nevojat e FSK-se dhe MFSK e ndare ne tri pjese; Lot III ri tender Furnizim me pajisje për administratore ‘’Rrjetet e TI-së” për nevojat e FSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM dhe SHËRBIME
Furnizim dhe përgatitje te ushqimit për nevoja te FSK-se e ndare ne pjesë – Lote
Pjesa 1: Furnizimi, përgatitja dhe shërbimi i ushqimit ne kuzhinat e FSK-së dhe MFSK-së
Pjesa 2: Furnizimi dhe përgatitja e koktejeve ne kazermat e FSK-se
Pjesa 3: Furnizimi dhe shpërndarja e m arendës për pjesëtaret e de minimit dhe nevojave te veçanta për pjesëtarët e FSK-se
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS PUBLIKE KORNIZE FURNIZIME
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizim me bateri me specifika të veçanta për nevojat e FSK-së
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizime
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizim me pajisje te TI për nevojat e FSK-se dhe MFSK e ndare ne tri pjese; LOT I : Furnizim me kompjuter për nevojat e FSK-se dhe MFSK-se

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30