Vende Pune / Konkurse

KERKESA PËR PUNSIM - Stafi Civil

FORMULARI I APLIKIMIT 02 (FSK)

KONKURS I BRENDSHËM - Akademia e Forcave të Armatosura Shqiperi

KONKURS I BRENDSHËM - Atashe i Mbrojtjes: Mbretëria e Bashkuar, Republika e Kroacisë dhe Republika e Shqipërisë

Njoftim- Anulim i konkursit

NJOFTIM

KONKURS I BRENDSHËM - Atashe i Mbrojtjes

Konkurs i jashtem-Ligjërues / instruktor në Qendrën Kombëtare Trajnuese për Mbrojtje Kibernetike

Konkurs i jashtem-Sekretar

Konkurs i jashtem-Asistent

Anulim i konkursit -Asistent Administrativ

KONKURS I JASHTEM -Teknik në Ekipin A Elektrikë&Elektronikë

KONKURS I JASHTEM -Mekanik në Ekipin Mobil A të Skuadrës Mobile

KONKURS I JASHTEM - Mekanik në Ekipin A të Skuadrës Bazë të Mekanikëve

KONKURS I JASHTEM - Ligjërues / instruktor në Qendrën Kombëtare Trajnuese për Mbrojtje Kibernetike

KONKURS I JASHTEM - Asistent A1

KONKURS I JASHTEM - Drejtor i Qendres Nderkombëtare për Kërkim Shpetim

KONKURS I JASHTEM- shofer

KONKURS I JASHTEM - Zyrtar për Politikat Mjekesore-Koordinator Mjekesor

KONKURS I JASHTEM - Asistent Administrativ

KONKURS I JASHTEM - Sekretar i Shefit të Stafit në SHP

KONKURS PËR REKRUTIMIN E KADETËVE - 2020

KONKURS I BRENDSHËM PËR OFICER AKADEMIA MBRETËRORE SANDHURST

Rezultatet Perfundimtare-Drejtor i Drejtorisë së Mbështetjes

Rezultatet Perfundimtare-Zyrtar i Lartë për Politika dhe Bashkëpunim Ndërinstitucional

Rezultatet Perfundimtare-Zyrtar per Avance

Rezultatet Perfundimtare-Zyrtar per Mbështetje Logjistike

Rezultatet Perfundimtare-Zyrtar per Protokoll

Rezultatet Perfundimtare-Zyrtar per Politika Mjekesore

Rezultatet Perfundimtare-Zyrtar për Preventiv dhe Planifikim

KONKURS I BRENDSHËM FSK

Rezultatet Perfundimtare-Zyrtar per Siguri

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Drejtor i Drejtorisë së Mbështetjes

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Zyrtar i Lartë për Politika dhe Bashkëpunim Ndërinstitucional

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Zyrtar për Avanse

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Zyrtar për Mbështetje Logjistike

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Zyrtar për Protokoll

Rezultatet Perfundimtare - Zyrtar për Çertifikim Financiar

Rezultatet Perfundimtare - Zyrtar për Siguri Kibernetike

Rezultatet Perfundimtare - Shef i Kabinetit të Sekretarit të Përgjithshëm

Rezultatet Perfundimtare - Shef i Sektorit Për Politika Dhe Strategji

Rezultatet Perfundimtare-Zyrtar per Administrim dhe Digjitalizim

Rezultatet Perfundimtare-Zyrtar per baskepunim bilateral

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM -Zyrtar për Preventivë dhe Planifikim

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM -Zyrtar për Politika Mjekësore (Koordinator Mjekësor)

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM -Zyrtar për Administrim dhe Digjitalizim

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM -Zyrtar për Siguri

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM -Zyrtar për Çertifikim Financiar

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Zyrtar për Siguri Kibernetike

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Shef i Kabinetit të Sekretarit të Përgjithshëm

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Shef i Sektorit Për Politika Dhe Strategji

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Zyrtar Për Bashkëpunim Bilateral

Për rekrutimin e kadetëve për shkollim në Akademinë e Forcave Ajrore dhe Akademinë Ushtarake –West Point të Shteteve të Bashkuara të Amerikës

Rezultatet Perfundimtare-Shef i Sektorit për Plane dhe Programe

Rezultatet Perfundimtare-Shef i Sektorit për Plane dhe Analiza

Rezultatet Perfundimtare-Shef i Sektorit për Analizat e Blerjeve Ushtarake

Rezultatet Perfundimtare-Shef i Njësisë për Komunitete

Rezultatet Përfundimtare -Shef i Zyrës për Menaxhimin e Pasurisë

Rezultatet Përfundimtare -Shef i Sektorit për Kontabilitet dhe Pagesa

K O N K U R S - Për rekrutimin e kandidatëve për shërbim në Orkestren Frymore të Komponentit Rezervë të FSK-së

Rezultatet Përfundimtare - Zyrtar për Mbështetje

Konkurs i jashtem- Mirembajtes i Objektit

Rezultatet Përfundimtare - Shef i Zyrës së Arkivit në MM

Rezultatet Përfundimtare - Shef i Sektorit për Politika të Personelit, Mbajtje dhe Dokumentim

Rezultatet Përfundimtare - Shef i Sektorit për Zhvillim dhe Analiza

Rezultatet Përfundimtare - Shef i Sektorit për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Legjislacionit dhe Bashkëpunimit Ndër-Institucional

Rezultatet Përfundimtare - Shef i Sektorit për Hartim dhe Harmonizim të Legjislacionit

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Shefi i Sektorit për Plane dhe Programe

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Shef i Njësisë për Komunitete

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Shef i Sektorit për Plane dhe Analiza

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Shef i Sektorit për Analizat e Blerjeve Ushtarake

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Zyrtar për Mbështetje

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Shefi i Sektorit për Politika të Personelit, Mbajtje dhe Dokumentim

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Shef i Zyrës së Arkivit në MM

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Shef i Sektorit për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Legjislacionit dhe Bashkëpunimit Ndër-Institucional

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Shef i Zyrës për Menaxhimin e Pasurisë

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Shef i Sektorit për Hartim dhe Harmonizim të Legjislacionit

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Shef i Sektorit për Zhvillim dhe Analiza

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Shef i Sektorit për Kontabilitet dhe Pagesa

Rezultatet Përfundimtare - Zyrtar i Kabinetit të Drejtorit të Drejtorisë për Politika të Mbrojtjes

Rezultatet Përfundimtare - Shef i Sektorit të Transformimit dhe Modernizimit

Rezultatet Përfundimtare - Shef i Njësisë së Hetimeve dhe Asistimeve

Rezultatet Përfundimtare - Drejtor i Dep. për Politikat e Personelit dhe Rekrutimit

Rezultatet Përfundimtare - Drejtor i Dep. për Politika dhe Strategji

Rezultatet Përfundimtare - Drejtor i Dep. për Planifikim dhe Siguri

NJOFTIM - Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kanë konkurruar në konkurset e brendshme, të shpallura më 08.07.2019

Shef i Njesise se Hetimeve dhe Asistimeve

Shef i Sektorit të Transformimit dhe Modernizimit

Drejtor i Departamentit për Politikat e Personelit dhe Rekrutimit

Drejtor i Drejtorisë së Mbështetjes

Drejtor i Departamentit për Politika dhe Strategji

Drejtor i Departamentit për Planifikim dhe Siguri

Zyrtar i Kabinetit të Drejtorit të Drejtorisë për Politika të Mbrojtjes

Formular Aplikimi për Atashe në Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK)

KONKURS I BRENDSHËM - Atashe i Mbrojtjes - Republika e TurqisëKONKURS - Për rekrutimin e rekrutëve të rinj të Forcës së Sigurisë së Kosovës Formular Aplikimi për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK)KONKURS I BRENDSHËM PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA NË KOMPANINË PËR OPERACIONE ME CIVILËT -
OF2- 3 pozita;
OR8/OR9-1 pozitë
OR7/OR8-5 pozita;
OR5/OR7:9 pozita,
KONKURS I BRENDSHEM - Atashe i FSK-së NJOFTIM - ju njoftojmë se anulohet procedura e rekrutimit per pozitën Drejtor i Departamentit për Planifikimin e Politikave dhe Analizave në MFSK, te shpallur sipas konkursit te brendshëm me datë 16.05.2018KONKURS I BRENDSHEM PËR GRADIM NGA GRADA E NËNOFICERIT NE GRADËN E OFICERIT REZULTATET PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Drejtor i Dep. për Plan. e Politikave dhe Analizave DNJ/120-A6NJOFTIM - Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kanë konkurruar për pozitën Zyrtar i Personelit PE/30, nr. referencës 1124, se anulohet konkursi i datës 16 maj 2018, i shpallur për këtë pozitë.Rezultatet përfundimtare - Zyrtar i Personelit PE/30Rezultatet përfundimtare - Zyrtar i Lartë për Planifikim Strategjik ST/620NJOFTIM - Njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar se konkursi i shpallur më 16.05.2018, për pozitën “Drejtor i Dep.për Planifikimin e Politikave dhe Analizave DNJ/120,, në vebfaqen e MFSK-së vazhdohet edhe për shtatë (7) ditë tjera dhe data e fundit për aplikim është deri më 30.05.2018. Të gjithë kandidatët të cilët kanë konkurruar nuk kanë nevojë për rikonkurrim.KONKURS - Për rekrutimin e kadetëve për vitin 2018/2019Formular Aplikimi për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK)UDHËZIM - Për Plotësimin e Formularit të Aplikimit për FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËSKONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Drejtor i Dep.për Planifikimin e Politikave dhe Analizave DNJ/120 KONKURS - Zyrtar i Lartë për Planifikim Strategjik/ST/620KONKURS - Zyrtar i Personelit PE/30KERKESA PËR PUNSIMNJOFTIM - ju njoftojmë se anulohet procedura e rekrutimit per pozitën Drejtor i Departamentit për Planifikimin e Politikave dhe Analizave në MFSKKONKURS - Për rekrutimin kadetëve për shkollim në Akademinë Ushtarake/Universiteti i Zagrebit të Republikës së Kroacisë-Viti Akademik 2018/2019Formular Aplikimi për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK)Posteri - Konkursi për pranimin e një(1) kadeti për studime në Akademinë ushtarake, përkatësisht Universitetin e Zagrebit në Republikën e KroacisëFletpalosje - Konkursi për pranimin e një(1) kadeti për studime në Akademinë ushtarake, përkatësisht Universitetin e Zagrebit në Republikën e Kroacisë NJOFTIM - ju njoftojmë se anulohet procedura e rekrutimit per pozitën Udhëheqës i Sektorit për Hulumtim në MFSK, te shpallur sipas konkursit te brendshëm me datë 26.01.2018NJOFTIM - Njoftohen të gjithë nëpunësit civil të MFSK-së se konkursi i brendshëm i shpallur më 26.01.2018, për pozitat “Udhëheqës i Sektorit për Hulumtim A/950,, në vebfaqen e MFSK-së vazhdohet edhe për shtatë (7) ditë tjera dhe data e fundit për aplikim është deri më 09.02.2018. KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Sekretar në Zyrën e Drejtorisë së Politikave dhe Planeve, MFSK/020 KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Titulli i vendit të punës: Udhëheqës i Sektorit për Hulumtim/A/950 NJOFTIM - Njoftohen të gjithë nëpunësit civil të MFSK-së se konkursi i brendshëm i shpallur më 16.01.2018, për pozitat “Zyrtar për Arkiv 4 AK/170, Zyrtar i Lartë i Prokurimit PR/020 dhe Arkëtar AD/160,, në vebfaqen e MFSK-së vazhdohet edhe për shtatë (7) ditë tjera dhe data e fundit për aplikim është deri më 30.01.2018. NJOFTIM - Konkurset e brendshme për avancim të shpallura në faqen zyrtare të Ministrisë së FSK-së, dhe tabelat e shpalljes së MFSK-së, për pozitat; Zyrtar për Arkiv 4 e shpallur më 16.01.2018, Zyrtar për Arkiv 2, e shpallur më datë 18.01.2018, Zyrtar për Arkiv 2, e shpallur më datë 18.01.2018, Zyrtar i Lartë i Prokurimit, e shpallur më datë 16.01.2018, dhe Arkëtar, e shpallur më datë 16.01.2018NJOFTIM - Konkurset e brendshme për avancim të shpallura në faqen zyrtare të Ministrisë së FSK-së, dhe tabelat e shpalljes së MFSK-së, për pozitat; Drejtor i Drejtorisë për Politika dhe Plane, shpallur më datë 18.01.2018 dhe Drejtor i Departamentit për Planifikimin e Politikave dhe Analizave, shpallur më datë 19.01.2018KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Titulli i vendit të punës: Drejtor i Drejtorisë për Politik dhe Plane 010KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Titulli i vendit të punës: Drejtor i Dep.për Planifikimin e Politikave dhe Analizave DNJ/120 KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Titulli i vendit të punës: Zyrtar për Arkiv AK/160KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Titulli i vendit të punës: Zyrtar për Arkiv 2 AK/160/KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Titulli i vendit të punës: Arkëtar AD/160KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Lartë i Prokurimit-PR/020KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM - Titulli i vendit të punës: Zyrtar për Arkiv 4 AK/170KONKURS I BRENDSHËM - Atashe i Mbrojtjes Formular Aplikimi për Atashe në Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK)Rezultatet përfundimtare - Asistent Administrativ - Numri i references; 1302Rezultatet përfundimtare - Asistent Administrativ - Numri i references; 2502KONKURS - Asistent Administrativ 3-AD/200KONKURS - Asistent Administrativ 3-AD/200RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Zyrtar për Buxhet dhe FinancaNJOFTIM - Njoftohen të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për kadet të FSK-së, sipas konkursit të shpallur për rekrutimin e kadetëve, viti akademik 2017/2018, e të cilët nuk janë përzgjedhur, mund të kontaktojnë Zyrën e Rekrutimit të Komandës së Forcave Tokësore dhe të marrin informacion rreth mos përzgjedhjes së tyre.NJOFTIM - Njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar se konkursi i shpallur më 15.08.2017, për pozitën “Zyrtar për Buxhet dhe Financa BF/210,, në gazetën ditore ,, Epoka e Re,, dhe vebfaqen e MFSK-së vazhdohet edhe për shtatë (7) ditë tjera dhe data e fundit për aplikim është deri më 05.09.2017Njoftim - Zyrtar për Buxhet dhe Financa BF/210KONKURS - Zyrtar per Buxhet dhe Financa BF/210K O N K U R S - Për rekrutimin e kadetëve për vitin 2017/2018KONKURS - Teknik i ArmatimitN J O F T I M - ,,Rekrutimin e kadetëve për shkollim në Akademinë Ushtarake/Universiteti i Zagrebit të Republikës së Kroacisë – Viti Akademik 2017/2018’’Konkurs - Për rekrutimin kadetëve për shkollim në Akademinë Ushtarake/Universiteti i Zagrebit të Republikës së Kroacisë-Viti Akademik 2017/2018Formular Aplikimi Udhëzimi për Plotësimin e Formularit të Aplikimit për Shërbim në Forcën e Sigurisë së KosovësKONKURS I BRENDSHËM - Titulli i pozitës: Atashe i FSK-së Formular Aplikimi për Atashe në Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK)Rezultatet Përfundimtare - ShoferRezultatet Përfundimtare - Teknik i Dhëmbëve Rezultatet Përfundimtare - Teknik i NJMMAKONKURS Për rekrutimin e kadetëve për vitin 2016/2017KONKURS Titulli i vendit të punës: ShoferKONKURS Titulli i vendit të punës: Teknik i Njësisë Mbështetëse për Mirëmbajtjen e Ambientit KONKURS: Titulli i vendit të punës: Teknik i Dhëmbëve/StomatologjisëNJOFTIM
Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kanë konkurruar për pozitën Zyrtar i Lartë i Prokurimit, nr. referencës 0394, se konkursi i shpallur për këtë pozite anulohet. Anulimi i konkursit bëhet për shkak të mosarritjes së përmbushjes së detyrimeve që dalin nga dispozitat e nenit 7, paragrafi 1, dhe nenit 26 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil. Të gjithë kandidatët e interesuar do të kenë mundësin e aplikimit me rastin e rishpalljes së konkursit për këtë pozitë.
NJOFTIM
Njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar se konkursi i shpallur më 11.11.2015, për pozitën; “Zyrtar i Lartë i Prokurimit’’, vazhdohet edhe për shtatë (7) ditë tjera dhe data e fundit për aplikim është deri më 02.12.2015. Të gjithë kandidatët të cilët kanë konkurruar nuk kanë nevojë për rikonkurrim
RISHPALL KONKURS
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Lartë i Prokurimit PR/020
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - A2RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - A3NJOFTIM
Njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar se anulohet konkursi, për pozitën; “Zyrtar i Lart i Prokurimit, nr.references 0394’’, i shpallur në gazeten ditore ,, Epoka e Re’’ dhe webfaqen e MFSK-së më datën 16.06.2015. Të gjithë kandidatët e interesuar do të kenë mundësinë e konkurrimit me rastin e ripublikimit të këtij konkursi
Konkurs - Titulli i vendit të punës: Përkthyes/040KONKURS Titulli i vendit të punës: Përkthyes/040KONKURS Titulli i vendit të punës: Teknik i ArmatimitRENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; Zyrtar i Logjistikës
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; Zyrtar për Administrimin e Teknologjisë Informative
KERKESA PËR PUNSIMKonkurs - Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Lartë i Prokurimit PR/020KONKURS Titulli i vendit të punës: Zyrtar për Administrimin e Teknologjisë Informative -TIK/550KONKURS Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Logjistikës AD/120Konkurs - Për rekrutimin e kadetëve për vitin 2015/2016Formular Aplikimi për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK)KONKURS - Për rekrutimin kadetëve të Forcës së Sigurisë së KosovësUDHËZIM Për Plotësimin e Formularit të Aplikimit për FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS KSF/RSS/01KONKURS Për rekrutimin kadetëve për vitin 2015Formular Aplikimi për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK)UDHËZIM Për Plotësimin e Formularit të Aplikimit për FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËSKONKURS
Për rekrutimin e pjesëtarëve të rinj të Forcës së Sigurisës së Kosovës
Grada; Ushtar/OR-1
Formular Aplikimi për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK)UDHËZIM Për plotesimin e Formularit te Aplikimit per FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËSRENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit të punës; Teknik/Ndihmës i Mbështetjes Administrative
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit të punës; Zyrtar i Lartë i IPA-së dhe Koordinimit të Donatorëve
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit të punës; Zyrtar i Trajnimit dhe Ushtrimeve
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit të punës; Zyrtar i Strategjisë, Koncepteve dhe Doktrinës
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; Ndihmes Personal e Drejtorit të Departamentit për Çështje Mjëksore
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; Ndihmes Personal i Drejtorit të Departamentit për Menaxhim Financiar
K O N K U R S Për rekrutimin e kadetëve për vitin 2014/2015 Gjenerata 2018UDHËZIM Për Plotësimin e Formularit të Aplikimit për FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS - KSF/RSS/01Formular Aplikimi për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK)KONKURS - Titulli i vendit të punës: Teknik/Ndihmës i Mbështetjes AdministrativeKONKURS - Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Lartë i IPA-së dhe Koordinimit të DonatorëveKONKURS - Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Strategjisë, Koncepteve dhe i DoktrinësKONKURS - Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Trajnimit dhe UshtrimeveKONKURS - Titulli i vendit të punës: Ndihmës Personal i Drejtorit të Departamentit për Menaxhim FinanciarKONKURS - Titulli i vendit të punës: Ndihmës Personal i Drejtorit të Departamentit për Çështje MjekësoreRENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Institucioni MFSK-së
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punës; NDIHMËS PERSONAL
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Ndihmës Personal
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Teknik Medicinal
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; TEKNIK I TI-së
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; Ndihmës Personal (2 pozita)
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Titulli i vendit te punes; Shef i Sektorit të Menaxhimit të Sigurisë RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; Adminisrator i NJMSHP-së
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE : Titulli i vendit te punes; TEKNIK I TI-sëKONKURS
Titulli i vendit të punës: Ndihmës Personal (2 pozita)
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Shef i Sektorit të Menaxhimit të Sigurisë
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Teknik i TI-së
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Departamentit G4
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Logjistikës
Konkurs
Për rekrutimin e kadetëve në Forcën e Sigurisë së Kosovës Gjenerata 2017
UDHËZIM Për plotesimin e Formularit te Aplikimit per FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS KSF/RSS/01Formular Aplikimi për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK)KONKURS
Titulli i vendit të punës: Administrator i NJMSHP-së
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Shef i Sektorit të Përkthimeve
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Teknik i TI-së
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; TEKNIK I ARMATIMIT
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE
Titulli i vendit te punes: Zyrtar i Administratës / Financave
KONKURS
Teknik i Armatimit (2 pozita)
KONKURS
Zyrtar i Administratës/Financave
KONKURS I BRENDSHËM
PËR AVANCIMIN NGA GRADA E NËNOFICERIT NE GRADËN E OFICERIT
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Institucioni MFSK-së - Titulli i vendit te punes; KËSHILLTAR LIGJORRENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Institucioni MFSK-së - Titulli i vendit te punes; Nëpunës i Zyrës së Administratës RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Institucioni MFSK-së - Titulli i vendit te punes; TEKNIK I FARMACISËRENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Institucioni MFSK-së - Titulli i vendit te punes ZYRTAR I PASURISËRENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Institucioni MFSK-së Titulli i vendit te punes; DENTIST/STOMATOLOG (2 pozita)RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE Institucioni MFSK-së Titulli i vendit te punes; Ndihmëskoordinator i Orkestrës MuzikoreKONKURS
Titulli i vendit të punës: Teknik i Farmacisë
KONKURS I BRENDSHËM
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Pasurisë
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Nëpunës i Zyrës së Administratës
RISHPALL KONKURS
Titulli i vendit të punës: Këshilltar Ligjor
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; TEKNIK I NJMMA
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; TEKNIK ADMINISTRATIV
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; NDIHMËS I MBËSHTETJËS
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; SHOFER
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; Këshilltar Ligjor për Përafrim të Legjislacionit
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Dentist/Stomatolog ( 2 pozita)
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Ndihmëskoordinator i Orkestrës Muzikore
Njoftim për Komunat e Republikës së Kosovës nga Departamenti për Bashkëpunim Civilo-Ushtarak në Ministrinë për Forcën e Sigurisë së KosovësKONKURS
Titulli i vendit të punës: Teknik Administrativ
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Teknik i NJMMA (7 pozita)
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Ndihmës i Mbështetjes
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Shofer (3 pozita)
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Këshilltar Ligjor për Përafrim të Legjislacionit
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Shef i Sektorit të Menaxhimit të Sigurisë
Titulli i vendit te punes; INXHINIER I MAKINERISË - Titulli i vendit te punes; INXHINIER I MAKINERISËKONKURS
Titulli i vendit të punës: Teknik i Armatimit (4 pozita)
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit të punës; INXHINIER
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; INXHINIER I NDËRTIMTARISË
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Inxhinier i Makinerisë
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Inxhinier
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Inxhinier i Ndërtimtarisë
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Këshilltar Ligjor
KONKURS
Për rekrutimin e pjesëtarëve rezervë të Forcës së Sigurisës së Kosovës
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Titulli i vendit te punes; TEKNIK I TI-sëRENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Titulli i vendit te punes; PËRKTHYES I GJHES SERBEFormular i kërkesës për punësimFormulari i kërkesës për punësim N J O F T I MRISHPALL KONKURS
Titulli i vendit të punës: Përkthyes i Gjuhës Serbe (2 pozita)
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Titulli i vendit te punes; ZYRTAR I KDS-SËRENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Titulli i vendit te punes; ADMINISTRATOR I AUTOSHKOLLËS (INSTRUKTOR)RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Titulli i vendit te punes; PËRKTHYES SHQIP-ANGLISHTRENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Titulli i vendit te punes; KËSHILLTAR LIGJOR NË KFTKONKURS - Titulli i vendit të punës: Instruktor i Gjuhës GjermaneKonkurs - Titulli i vendit të punës: Dentist/Stomatolog (2 pozita)Konkurs - Titulli i vendit të punës: Teknik i TI-së (3 pozita)KONKURS
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i KDS-së
RISHPALL KONKURS
Titulli i vendit të punës: Përkthyes Shqip-Anglisht
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Përkthyes i Gjuhës Serbe (2 pozita)
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Këshilltar Ligjor
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Administrator i Autoshkollës(Instruktor)
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Titulli i vendit te punes; ZYRTAR I DEPARTAMENTIT G3 - Numri i references: 2517RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Titulli i vendit te punes; ADMINISTRATOR - Numri i references ; 2505.RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Titulli i vendit te punes; ADMINISTRATOR - Numri i references ; 2503.KONKURS
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Departamentit G3
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Administrator
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Administrator
Rezultati i Intervistimit të kandidatëve për Zyrtar të Planeve dhe ProgrameveRezultati i intervistimit të kandidatëve për zyrtar për plane, programe dhe buxhetRezultati i Intervistimit të kandidatëve për Zyrtar të TI-sëRezultati i Intervistimit të kandidatëve për Zyrtar të ProkurimitRezultati i intervistimit të Kandidatëve për Shef të Sektorit të VerifikimitREZULTATI I INTERVISTIMIT TE KANDIDATEVE PER SHEF TE SEKTORIT TE VERIFIKIMITRISHPALL KONKURS
Titulli i vendit të punës: Përkthyes Shqip-Anglisht
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Titulli i vendit te punes; ZYRTAR I INSPEKTORATITRezultati përfundimtar i intervistimit të kandidatëve për pozitën Shef i Njësisë së ProtokolitRezultati i intervistimit të Kandidatëve për zyrtar të SekretariatitKONKURS
Për rekrutimin e kadetëve në Forcën e Sigurisë së Kosovës Gjenerata 2015
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i TI-së
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Prokurimit
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Planeve, Programeve dhe Buxhetit
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Planeve dhe Programeve

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30