Rregulloret

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

RREGULLOREN (MM) NR. 03/2021 PËR ZHVILLIMIN E KARRIERËS SË PJESËTARËVE TË FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS

RREGULLOREN (MM) NR. 02/2021 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORËS (MM) NR.19/2019 PËR PUSHIMET NË FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS

Rregulloren (MM) Nr. 01/2021 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores (MM) Nr. 03/2020 për rekrutim në FSK

RREGULLORE (MM) NR.07/2020 PËR TRANSPORTIN TOKËSOR TË MALLRAVE TË RREZIKSHME NË FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS

RREGULLORE (MM) NR. 06/2020 PËR NDËRPRERJEN SHËRBIMIT NË FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS

RREGULLORE (MM) NR. 05/2020 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES (MM) NR. 03/2019 PËR SHQYRTIMIN DHE ZGJIDHJEN E ANKESAVE NË FORCËN E SIGURISË TË KOSOVËS

Rregullore MM-Nr 04-2020 për organizimin dhe shërbimin mjekësor në FSK.

RREGULLOREN (MM) NR. 03/2020 PËR REKRUTIM NË FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS.

RREGULLOREN (MM) NR. 02/2020 PËR ZHVILLIMIN E KARRIERËS SË PJESËTARËVE TË FSK-SË.

RREGULLORE (MM) NR. 01/2020 PËR REZERVAT PËR QËNDRUESHMËRI OPERACIONALE NË FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS

RREGULLORE (MM) NR. 21/2019 PËR VLERËSIMET VJETORE TË PJESËTARËVE TË FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS

RREGULLORE (MM) NR. 20/2019 PËR MEDALJE DHE MIRËNJOHJE

RREGULLORE (MM) NR. 19/2019 PËR PUSHIMET NË FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS

RREGULLORE MM NR 18-2019 PËR MASAT MBROJTËSE DHE SIGURI NË PUNE PËR PERSONELIN E FSK-SË

RREGULLORE MM NR. 17/2019 PËR STANDARDIZIM NË MM DHE FSK

RREGULLORE MM NR. 16/2019 PËR BARTJEN E UNIFORMAVE DHE DUKJEN PERSONALE TË PJESËTARËVE TË FSK-SË

KODI DISIPLINOR I FSK/MM - NR. 15/2019

RREGULLORE (MM) NR. 14/2019 PËR PROTOKOLLIN DHE CEREMONIALIN USHTARAK ZYRTARË TË FSK-SË

RREGULLORE (MM) NR. 13/2019 PËR CEREMONITË ZYRTARE TË FSK-SË

RREGULLORE (MM) NR. 12/2019 PËR USHQIMIN, TRANSPORTIN DHE AKOMODIMIN NË FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS

RREGULLORE (MM) NR. 11/2019 PËR TË DHËNAT PERSONALE DHE DOSJEN E PERSONELIT NË MINISTRINË E MBROJTJES DHE FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS

RREGULLORE MM NR- 10-2019 PER ORARIN E PUNES NË FSK

RREGULLORE MM NR 09-2019 PËR PLANIFIKIMIN NË MINISTRINË E MBROJTJES DHE FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS

RREGULLORE MM - NR 08-2019 PËR DUKJEN PËRMASAT DHE PËRDORIMIN E SIMBOLEVE DHE GRADAVE

RREGULLORE (MM) NR. 07/2019 PËR KOHËZGJATJEN E SHËRBIMIT NË FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS

RREGULLORE (MM) NR. 06/2019 PËR MENAXHIMIN ZYRTAR TË DOKUMENTEVE DHE MËNYRËN E SHFRYTËZIMIT TË MATERIALIT ARKIVOR NË ARKIVIN E MINISTRISË SË MBROJTJES DHE FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS

RREGULLORE (MM) NR. 05/2019 PËR BARTJEN DHE PËRDORIMIN E ARMËVE NGA FORCA E SIGURISË SË KOSOVËS


RREGULLORE (MM) NR. 04/2019 PËR PUNËSIMIN DYTËSOR TË PJESËTARËVE TË FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS

RREGULLORE (MM) NR. 03/2019 PËR SHQYRTIMIN DHE ZGJIDHJEN E ANKESAVE NË FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS

KODI I ETIKËS PËR FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS (MM) NR. 02/2019

15.05.2019RREGULLORE(QRK) NR. 07/2019 PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TE PUNËS NË MINISTRINË E MBROJTJES15.04.2019RREGULLORE (MM) NR. 01/2019 PËR REGJISTRIMIN DHE SIGURIMIN E MJETEVE TË MINISTRISË SË MBROJTJES DHE FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS11.07.2018RREGULLORE (MFSK) NR. 02/2018 PËR PAGAT NË FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS07.05.2018RREGULLORE (MFSK) NR. 01/2018 PËR PUSHIMET NË FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS09.10.2017RREGULLORE (MFSK) NR. 5/2017 PËR MENAXHIMIN E MATERIALEVE NË MINISTRINË E FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS DHE NË FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS15.05.2017KODI I MIRËSJELLJËS PËR FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS (MFSK) NR.02/201715.05.2017RREGULLORE (MFSK) - NR. 01/2017 PËR TRANSPORTIN TOKËSOR TE MALLRAVE TË RREZIKSHME NË FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS15.05.2017RREGULLORE (MFSK) NR. 03/2017 PËR PUNËSIMIN DYTËSOR TË PJESËTARËVE TË FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS05.01.2017RREGULLORE (MFSK) NR. 05/2016 PËR ZHVILLIMIN E KARRIERËS SË PJESËTARËVE TË FSK-së28.12.2016RREGULLORE (MFSK) NR. 04/2016 PËR MENAXHIMIN ZYRTAR TË DOKUMENTEVE DHE MËNYRËN E SHFRYTËZIMIT TË MATERIALIT ARKIVOR NË ARKIVIN E MFSK/FSK20.10.2016RREGULLORE (MFSK) NR. 02/2016 PËR BARTJEN DHE PËRDORIMIN E ARMËVE TË ZJARRIT NGA PJESËTARËT E FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS03.10.2016RREGULLORE NR. 01/2016 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E RREGULLORES NR. 04/2010-MFSK PËR POLICINË E FORCËS SË SIGURISË16.08.2016RREGULLORE (MFSK) NR. 03/2015 PËR SHQYRTIMIN E PASTËRTISË SË FIGURËS SË PUNONJËSVE TË MINISTRISË SË FORCËS SË SIGURISË DHE FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS14.04.2015RREGULLORE (MFSK) NR. 02/2015 PËR SHQYRTIMIN DHE ZGJIDHJEN E ANKESAVE NË FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS26.02.2015RREGULLORJA (MFSK) - Nr. 01/2015 PËR UNIFORMAT DHE DUKJEN PERSONALE TË PJESËTARËVE TË FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS19.11.2014RREGULLORE (MFSK) NR. 02/2014 PËR PLOTËSIMIN DHE NDYSHIMIN E RREGULLORES NR. 09/2009 MBI VLERËSIMET VJETORE TË PJESËTARËVE TË FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS05.02.2014RREGULLORE (MFSK) NR. 01/2014 PËR PROCESIN E DËRGIMIT TË FSK-SË NË OPERACIONE JASHTË VENDIT26.12.2013RREGULLORE (MFSK) NR. 06/2013 PËR ZHVILLIMIN E KARRIERËS SË PJESËTARËVE TË FSK-SË18.12.2013RREGULLORJA (MFSK) - Nr. 05/2013 PËR MEDALJE DHE MIRËNJOHJE13.12.2013RREGULLORE (MFSK) NR.04/2013 PËR ATASHETË E FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS22.05.2013KODI DISIPLINOR I FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS NR.01/201320.05.2013RREGULLORE NR. 03/2013 PËR SIMBOLET DHE GRADAT NË FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS22.11.2012Rregullore nr. 08/2012 për akreditim të organizatave deminuese05.11.2012Rregullore nr. 07/2012 për ruajtjen përdorimin dhe transportimin e eksplozivëve për operacionet e deminimit humanitar29.08.2012Rregullore Nr. 06/2012 për Inspektoratin e Forcës së Sigurisë së Kosovës24.07.2012Rregullore 05/2012 për plotësimin dhe ndryshimin e Rregullores nr.10/2011 - MFSK për pushimet në Forcën e Sigurisë së Kosovës 07.06.2012Rregullore Nr. 04/2012 për orarin e punës në Forcën e Sigurisë së Kosovës06.06.2012Rregullore nr. 03/2012 për shërbim në komponentin rezervë të Forcës së Sigurisë së Kosovës01.12.2011Rregullore Nr. 10/2011 - MFSK për pushimet në Forcën e Sigurisë së Kosovës30.11.2011Rregullore Nr. 09/2011 - MFSK për standardizim të pajisjeve në MFSK dhe FSK26.07.2011Rregullore Nr. 07/2011-MFSK për risistemimin e pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës26.07.2011Rregullore Nr. 06/2011-MFSK për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores Nr. 04/2009 mbi pagat në Forcën e Sigurisë së Kosovës13.06.2011Rregullore Nr. 02/2011-MFSK për çregjistrimin e pasurive të ministrisë për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës13.06.2011Rregullore Nr. 03/2011-MFSK për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores Nr. 02/2011 për çregjistrimin e pasurive të Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Forcës së Siguris&e13.12.2010Rregullore Nr. 15/2010 - MFSK për punësimin dytësor të pjesëtarëve të Forcës së Sigurisësë së Kosovës02.11.2010Rregullore Nr. 12/2010 - MFSK për transferim ndërmjet komponentës rezerve dhe aktive01.11.2010Rregullore Nr. 11/2010-MFSK Për marrëveshjet me organizatat joqeveritare dhe institucionet publike dhe private25.10.2010Rregullore Nr. 10/2010 - MFSK për trajnim dhe qitje reale me armë të lehta06.01.2010Rregullorja Nr. 06/2010 per plotesimin dhe ndryshimin e Rregullores 07/2008 mbi uniformat dhe dukjen personale per Forcen e Sigurise se Kosoves04.01.2010Rregullore Nr. 04/2010 - MFSK për Policinë e Forcës së Sigurisë14.01.2009Rregullore Nr. 14/2009 - Për sigurinë fizike të reparteve të Ministrisë Së Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës12.01.2009Rregullore Nr. 12/2009
Mbi Menaxhimin, Kontrollin dhe Shfrytëzimin e Automjeteve të Ngarkuara Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës
09.01.2009Rregullore Nr. 09/2009
Mbi vlerësimet vjetore të pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës
07.01.2009Rregullore Nr. 07/2009 MFSK
Mbi ushqimin dhe fjetjen e pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës
04.01.2009Rregullorja Nr. 04/2009 - MFSK
Mbi pagat në Forcën e Sigurisë së Kosovës
02.01.2009Amandamentet - Rregullore Nr.02/2009 MFSK Mbi amandamentin e Rregullores nr.03/2008 Mbi bartje dhe përdorimin e armëve nga Forca e Sigurisë së Kosovës09.01.2008Rregullore Nr. 09/2008 MFSK
Për Shqyrtimin dhe Zgjedhjen e Ankesave në Forcën e Sigurisë së Kosovës
07.01.2008Rregullore Nr. 07/2008 MFSK
Mbi Uniformat dhe dukjen Personale për Forcën e Sigurisë së Kosovës
03.01.2008Rregullore Nr. 03/2008 MFSK
Mbi Bartjen dhe Përdorimin e Armëve nga Forca e Sigurisë së Kosovës
02.01.2008Rregullore Nr. 02/2008 MFSK
Kodi i Mirësjelljes i Forcës së Sigurisë së Kosovës

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30