KONKURS PËR REKRUTIMIN E USHTARËVE AKTIVË NË FSK

MINISTRIA E MBROJTJES E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Kosovës shpall, konkurs për pranimin e rekrutëve të rinj – ushtarë aktivë në Forcën e Sigurisë së Kosovës.
Konkursi do të jetë i hapur prej datës 10 deri më 21 gusht 2020.
Formularët për aplikim mund të shkarkohen në ueb-faqen e Ministrisë së Mbrojtjes.
Dokumentet duhet të dorëzohen personalisht në të gjitha kazermat e FSK-së, çdo ditë pune nga ora 09:00-15:00.
Të drejtë aplikimi kanë të gjithë kandidatët nga mosha 18 - 23 vjet.
Për informata plotësuese; www.mod.rks-gov.net; në nr.tel: 038-555-584-2044 ose 038-555-584-2045.

BËHU REKRUT I FSK-së!
BËHU USHTAR I REPUBLIKËS SË KOSOVËS! ..............................................................................................................................................................................................

Konkurs për rekrutimin e ushtarëve aktivë në FSK

Udhëzim për plotësimin e formularit të aplikimit për FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS

Formulari i Aplikimit për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës