Jashar Ramadani – Shef i Kabinetit

tel: 038/551-402
e-mail: jashar.ramadani@rks-gov.net

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30