Jashar Ramadani – Shef i Kabinetit

tel: 038/551-402
e-mail: jashar.ramadani@rks-gov.net

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31