Shpallje / Konkurse

Departamenti i Personelit / Odsek za Personal / Department for Personnel

NJOFTIM


Njoftohen të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për kadet të FSK-së, sipas konkursit të shpallur për rekrutimin e kadetëve, viti akademik 2016/2017, e të cilët nuk janë përzgjedhur, mund të kontaktojnë Zyrën e Rekrutimit të Komandës së Forcave Tokësore dhe të marrin informacion rreth mos përzgjedhjes së tyre.

Informacionet mund të merren nga data 5 shtator deri më 16 shtator 2016.

Telefonat kontaktues: 038 603 355, 038 603 199
................................................................................................................

ANNOUNCEMENT

We inform all candidates that have applied for cadets of KSF, congruent to the announced vacancy for cadets, academic year 2016/2017, and who are not selected, can contact Recruitment Office of Land Force Command, and get informed pertaining their non-selection.

Information will be available from 5th to 16th of September 2016.

Telephone contact: 038 603 355, 038 603 199
................................................................................................................

OBAVEŠTAVENJE

Obaveštavamo sve kandidate koji su konkurisali za kadete KSB-a, prema najavljenog konkursa za regrutovanje kadeta, akademska godina 2016/2017, a koji nisu izabrani mogu da se kontaktiraju Kancelariju za Regrutaciju Komande Kopnene Snage i uzeti informacije o njihovim ne-selekciju.

Informacije se mogu dobiti od 5 septembra do 16 septembra 2016.

Kontakt telefona: 038 603 355, 038 603 199


Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30